Farbverlauf

Hamberger Turkey Yapı Gereçleri A.Ş. Genel Şartlar ve Hükümler

1. Genel

Tüm yasal ilişkilerimiz ve bunların bir parçası olarak sunulan ve bağımsız bir danışmanlık anlaşmasının konusu olmayan danışmanlık hizmetleri şirketimizin Genel Şartları ve Hükümleri kapsamında ele alınacaktır. Sözleşmeli ortaklarımızın satın almaya ilişkin şartlarını ve hükümlerini ve Genel Şartlarımız ve Hükümlerimizden farklılaşan düzenlemeleri, yalnızca sipariş onayımızda bunların geçerli olduğunu kabul ettiğimiz takdirde kabul ediyoruz.

2. Teklifler / Sözleşmelerin Akdedilmesi / Teslimat Kapsamı

2.1 Tekliflerimiz taahhütsüz olacaktır. Teklifin bir parçası olan tüm ayrıntılar, malları veya hizmetleri ortalama derece, kalite ve değer temelinde tanımlar ve özellikle bağlayıcı olarak belirtilmediği sürece ticarette geleneksel sapmalara tabidir.

2.2 Aynısı numunelerle ilgili teklifler için de geçerlidir.

2.3 Siparişler, tarafımızdan yazılı olarak teyit edilene kadar bağlayıcı olmayacaktır.

2.4 Broşürlerimizde, kataloglarımızda, fiyat listelerimizde veya teklifteki veya teklife ait belgelerde yer alan detaylar, çizimler, rakamlar ile teslimat ve hizmet açıklamaları sipariş onayında özel olarak bağlayıcı olarak belirtilmedikçe, ticarette alışılagelmiş yaklaşık değerlerdir.

2.5 Aynısı bir numunenin nitelikleri için de geçerli olacaktır.

2.6 Tedarik edilecek üründe önemli bir değişiklik olmaması ve alıcının değişiklikleri kabul etmesinin makul bir şekilde beklenebilmesi koşuluyla, tasarım ve biçimde değişiklik yapma hakkımız saklıdır.

3. Fiyatlar/ödeme

3.1 Fiyatlarımız fabrika teslimi (ex-works), kamyonda teslim (FOT) veya vagonda teslim (FOR) teslim şekillerine göre verilmiş olup yürürlükte olan yasal katma değer vergisini içermez.

3.2 30 takvim günü boyunca teklifimizde yer alan fiyatlara bağlı kalınacaktır.

3.3 İşlemin tamamlanması ile teslimat arasında belli başlı maliyet faktörlerinde (maaşlar, ambalaj malzemeleri veya navlun) önemli bir değişiklik varsa, kararlaştırılan fiyat, ilgili maliyet faktörlerinin etkisini makul oranda yansıtacak şekilde ayarlanabilir, buna karşın söz konusu hiçbir şekilde %5'ten fazla olamaz. Alıcı, fiyat artışı durumunda sözleşmeyi feshetme hakkına sahip olacaktır.

4. Teslimat ve İşin Yapılma Süreleri

4.1 Bağlayıcı veya bağlayıcı olmayan biçimde kararlaştırılabilecek teslimat süreleri veya terminleri yazılı olarak belirtilmelidir.

4.2 Teslimatta yaşanan gecikme süreleri, yasal hükümlerle belirlenecektir. Buna karşın söz konusu gecikme öncesinde mutlaka alıcıdan bir uyarı alınmalıdır.

4.3 Bağlayıcı teslimat süreleri veya terminleri üzerinde anlaşmaya varılmış olsa bile, Hamberger, mücbir sebepler ve Hamberger için mal veya hizmetleri tedarik etmeyi çok daha zor veya imkânsız hale getirecek olaylar (sadece geçici mahiyette olanlar değil) nedeniyle teslimat ve işin yerine getirilmesinde yaşanacak gecikmelerden sorumlu olmayacaktır; söz konusu olaylar, Hamberger'in tedarikçilerinde veya onlara mal tedarik eden kimselerde meydana gelmeleri de dâhil olmak üzere, özellikle grevleri, lokavtları, resmi emirleri, pandemileri vb. kapsayacaktır. Söz konusu olaylar, teslimatı veya işin ifasını engel durumunun süresi ve makul bir işe başlama periyodu kadar erteleme veya herhangi bir tazminat yükümlülüğü olmaksızın sözleşmenin henüz ifa edilmemiş kısmı ile ilgili olarak sözleşmeyi tamamen veya kısmen feshetme hususunda Hamberger'e hak tanıyacaktır.

4.4 Engelin üç aydan uzun sürmesi halinde, alıcı henüz ifa edilmemiş kısımla ilgili olarak sözleşmeyi iptal etme yetkisine sahip olacak ve ifa edilmiş kısımla ilgili alacağı mal ve hizmetler için karşı tarafa makul bir ek süre tanıyacaktır. Teslimat süresi uzatılmışsa veya Hamberger yükümlülüğünden kurtulursa, alıcı bundan kaynaklanan zararlar için herhangi bir tazminat talebinde bulunamaz. Hamberger, söz konusu koşulları ancak, kendisinin makul bir gecikme süresi içerisinde alıcıyı bilgilendirmesi durumunda savunabilir.

4.5 İşbu Genel Şartlar ve Hükümlerin 8. Bölümü ve başta ifa yükümlülüğünün hariç tutulması (örneğin, hizmetin sağlanmasının ve/veya müteakip çözüm yolunun imkânsız veya makul olmaması nedeniyle) olmak üzere yasal haklarımız kapsamında alıcının sahip olduğu haklar etkilenmeyecektir.

4.6 Hamberger, teslimatların veya hizmetlerin kısmi olarak sunulması alıcı için sorun teşkil etmedikçe, teslimatları veya hizmetleri kısmi olarak sunma hakkına sahip olacaktır.

4.7 Alıcı, satıcının teslimat ve ifa yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için yükümlülüklerini gerektiği gibi ve zamanında yerine getirmelidir.

4.8 Alıcı teslimatı kabul etmekte gecikirse, işbirliği sağlayamazsa veya alıcının sorumlu olduğu diğer nedenlerle teslimatımız gecikirse, herhangi bir ekstra masraf (depolama masrafları gibi) dâhil olmak üzere bu hususta maruz kaldığımız zararın tazminini talep etmeye yetkili olacağız. Söz konusu zararlar için, gecikmenin başlama tarihinden itibaren her bir takvim haftası için siparişin %0,5'i oranında, buna karşın en fazla siparişin %5'i ile sınırlı olmak üzere, sabit oranlı bir tazminat uygulayacağız. Daha yüksek bir zararın kanıtı ve yasal taleplerimiz (bilhassa ek harcamalara ilişkin tazminat, makul tazminat, cayma ve fesih) söz konusu durumdan etkilenmez. Buna karşın toptan ödenen tutar, diğer sonraki parasal talepleri karşılamakta kullanılacaktır. Alıcı, herhangi bir zarara uğramadığımızı veya hasarın yukarıda belirtilen toptan ödenen tutardan önemli ölçüde daha az olduğunu kanıtlama hakkına sahip olacaktır.

5. Alıcının kusurlara ilişkin hak talepleri

5.1 Aşağıda aksi belirtilmedikçe, alıcının edinmiş olduğu mallardaki kusurlara veya yasal eksikliklere ilişkin hakları için yasal hükümler uygulanacaktır. İşlenmemiş malların tüketiciye nihai teslimine ilişkin özel kanuni hükümler, tüketici bunları sonraki süreçte işlemiş olsa bile, tedarikçilere karşı rücu hakkı dâhil olmak üzere her durumda etkilenmeden kalır. Kusurlu mallar, örneğin başka bir ürüne monte edilmek suretiyle alıcı veya başka bir girişimci tarafından ek işleme tabi tutulmuşsa, tedarikçilere karşı rücudan doğan hak talepleri hariç tutulacaktır.

5.2 Kusurlara ilişkin sorumluluğumuzun temel dayanağı, malların kalitesiyle ilgili olarak üzerinde anlaşmaya varılan düzenlemeler olacaktır. Malların kalitesine ilişkin düzenlemeler, bağımsız sözleşmenin konusu olan veya sözleşmenin akdedildiği tarihte tarafımızca yayınlanan (özellikle kataloglarda veya İnternet ana sayfamızda) tüm ürün açıklamalarını ve üreticinin özelliklerini belirtir.

5.3 Söz konusu kalite üzerinde anlaşmaya varılmamışsa, kusur bulunup bulunmadığının kanuni hükümlere göre değerlendirilmesi gerekir (6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu (“TBK”) II. Bölüm). Buna karşın, alıcının söz konusu malı satın almasında belirleyici bir faktör olduğunu tarafımıza belirtmediği üreticinin veya diğer üçüncü şahısların kamuya açık beyanları (reklam beyanları vs.) için sorumluluk kabul etmiyoruz.

5.4 Garanti edilen niteliklerle ilgili olarak sadece, verilen garantinin amacının, sözleşme ortağını bilhassa kalite eksikliğinden kaynaklanan zarara karşı korumak olması durumunda sorumluluğu üstleneceğiz. Yalnızca DIN veya EN standartlarına atıfta bulunulması, içeriğin garanti edilen bir ürün kalitesine sahip olduğu anlamına gelmez.

5.5 Tedarik edilen ürün kusurluysa, önce kusuru düzelterek (sonradan iyileştirme) veya kusursuz bir ürün tedarik ederek (değişim yapma) sorunu gidermeyi seçebiliriz. Yasal gerekliliklerin karşılanmasına bağlı kalmak suretiyle çözüm yolunu reddetme hakkımız söz konusu durumdan etkilenmeyecektir.

5.6 Alıcının vadesi gelen satın alma fiyatını ödemesine bağlı olarak, bir kusur için yükümlü olduğumuz telafiyi gerçekleştirmeye yetkili olacağız. Alıcı ayrıca herhangi bir tazminat talep etmeyecek ve bu nedenle herhangi bir faiz tahakkuk ettirilmeyecektir.

5.7 Alıcı, iyileştirmekle yükümlü olduğumuz kusuru gidermek için tarafımıza gerekli makul süreyi ve fırsatı tanıyacak ve özellikle şikâyetçi olduğu malları inceleyebilmemiz için, malların tesliminden itibaren uygun bir ihbar süresi içinde tarafımıza teslim edecektir. Söz konusu kusura ilişkin bir değişim yapılmışsa, alıcı kusurlu ürünü yasal hükümlere uygun olarak tarafımıza iade edecektir. Başlangıçta kurulumundan sorumlu olmadığımız ve kurulumunu bizim üstlenmediğimiz ürünler için, kusurun giderilmesi kusurlu ürünün demontajını veya yeniden kurulumunu kapamaz. Alıcı, bununla ilgili masraflar talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

5.8 Üründe gerçekten bir kusurun var olması durumunda, ürünün incelenmesi ve kusurun giderilmesi amacıyla gerekli olan harcamaları (bilhassa nakliye, seyahat, işçilik ve materyal maliyetlerini ve varsa demontaj ve yeniden kurulum maliyetlerini) yasal hükümlere uygun olarak üstleneceğiz veya iade edeceğiz. Aksi bir durumda, herhangi bir kusurun olmadığı gerçeği alıcı nezdinde aşikâr olmadıkça, kusurların giderilmesi için haksız bir talepten doğan masrafların (özellikle inceleme ve nakliye masrafları) geri ödenmesini alıcıdan talep edebiliriz.

5.9 Acil durumlarda, örneğin operasyonel güvenliğe yönelik bir risk söz konusuysa veya orantısız hasarı önlemek için alıcı, kusuru kendisi düzeltme ve bunu yapmak için objektif olarak gerekli olan masrafları bizden talep etme hakkına sahip olacaktır. Söz konusu düzeltme çalışması hakkında makul bir gecikmeyle, mümkünse öncesinde, alıcının kendisi tarafından bilgilendirilmemiz gerekir. Alıcı, yasal hükümler uyarınca bu tür bir kusurun giderilmesini reddetme hakkımız varsa, düzeltmeyi kendi başına gerçekleştirme ve bunun için masrafların geri ödenmesini talep etme hakkına sahip olmayacaktır.

5.10 Mallarımızı teslim edemez veya hizmetimizi yerine getiremezsek ve bundan dolayı sorumlu tutulursak, sözleşme ortağının tazminat talebi, teslim edemememiz nedeniyle devreye alınamayan teslimatın değerinin en fazla %10'u ile sınırlı olacaktır. Böyle bir durumunda sözleşmeyi iptal etme hakkı etkilenmeden kalacaktır.

5.11 Alıcı, yalnızca Bölüm 8'e uygun olarak kusurlarla ilgili olarak zararlar için tazminat talebinde bulunma veya boşuna yapılan masrafların geri ödenmesini talep etme hakkına sahip olacaktır. Aksi bir durumda hiçbir tazminat talebi kabul edilmeyecektir.

6. Ürün bilgisi/danışmanlık/garanti dışı bırakma

6.1 Satıcı, yalnızca kusurun klozet kapağının yanlış kullanımı, bakımı ve montajına dayandırılamayacağı durumlarda yasal garanti hükümleri kapsamında sorumlu olacaktır.

6.2 Hamberger, alıcı tarafından yapılan ürün seçiminden dolayı herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Alıcı bilhassa kendi seçtiği ürünün kullanıcı gereksinimlerinin karşılamasını sağlamaktan kendisi sorumlu olacaktır. Hamberger, seçilen ürünün tüm uygulama alanları için eşit derecede uygun olmadığını açıkça belirtmektedir. Özellikle uygunlukla ilgili açıklamalar ve ayrıntılar bağlayıcı olmayacaktır. Hamberger ayrıca satılan ürünlerin renklerinin, amaçlanan ortamdaki malzemelerin renkleriyle aynı olduğunu garanti etmez.

6.3 Ürünlerin işlevinin, yüzeyinin ve görünümünün korunması, büyük ölçüde nasıl kullanıldığına, bakımının nasıl yapıldığına ve ne denli strese maruz bırakıldığına bağlıdır. Hamberger bu konuda her ürünle birlikte verilen bakım ve kullanım talimatlarına atıfta bulunur. Alıcı, bunlara uymaktan ve ayrıca ürün alıcı tarafından yeniden satıldığında bunlara uyulmasını sağlamaktan sorumludur.

6.4 Klozet kapakları hareketli sistemlerdir. Sonuçta ortaya çıkan gevşemeler veya serbest boyut toleranslarının meydana gelmesi bu nedenle bir kusur oluşturmaz. Bu bağlamda, ürünlerin olağan kullanımı sırasında bağlantıların düzenli olarak yeniden sıkılması veya ayarlanması gerekebileceği belirtilmelidir.

7. Diğer sorumluluk

7.1 Aşağıdaki düzenlemeler dâhil olmak üzere işbu Genel Şartlar ve Hükümler kapsamında aksi belirtilmedikçe, sözleşmeden doğan veya sözleşme dışı yükümlülüklerimizi ihlal etmemiz durumunda yasal hükümler uyarınca sorumlu olacağız.

7.2 Kasıtlı veya ağır ihmalden kaynaklanan bir durumdan sorumlu olursak - yasal gerekçeleri ne olursa olsun - tazminat ödemekle yükümlü olacağız. Hafif ihmal durumunda - sorumluluğa ilişkin yasal sınırlamalara tabi olarak (örneğin kendi meselelerinde özen yükümlülüğü; önemsiz görev ihlali) - sadece

a)Hayati yaralanmalardan ve vücuda ve sağlığa ilişkin meydana gelen zararlardan

b)Bir sözleşme yükümlülüğünün ihlalinden kaynaklanan zararlardan (düzgün bir şekilde yerine getirilmesi, sözleşmenin ifası için olmazsa olmaz bir koşul teşkil eden ve sözleşmenin diğer tarafının düzenli olarak güvendiği ve güvenebileceği bir yükümlülük) sorumlu olacaktır; ancak bu durumda, sorumluluğumuz tipik olarak meydana gelen öngörülebilir hasarın geri ödenmesi ile sınırlı olacaktır.

7.3 Bölüm 8.2 kapsamındaki sorumluluk sınırlamaları, yasal hükümler uyarınca sorumlu olduğumuz kişiler tarafından veya kişiler lehine yapılan görev ihlalleri için de geçerlidir. Bunlar, aldatma maksadıyla bir kusuru saklı tutmuşsak veya malların kalitesini garanti etmişsek ve ayrıca Türk Borçlar Kanunu uyarınca alıcının hak talepleri için geçerli olmayacaktır. Kusurlu malın sebep olduğu zararlardan birden fazla kişi sorumlu ise, söz konusu kişiler müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaktır. Ancak hasar, alıcının veya alıcının sorumlu olduğu üçüncü bir kişinin kusurundan kaynaklanıyorsa, tüm durum ve koşullar dikkate alınarak üretici/satıcının sorumluluğu azaltılabilir veya kaldırılabilir.

8. Mallar Üzerindeki Sahiplik Hakkının Saklı Tutulması

8.1 Malların fiili mülkiyeti alıcıya geçse bile, satın alma sözleşmesi ve mevcut bir iş ilişkisinden doğan tüm mevcut ve gelecekteki haklarımız tam olarak karşılanıncaya (güvenli hak talepleri) ve alıcı tarafından usulüne uygun şekilde yerine getirilinceye kadar satılan malların mülkiyetini saklı tutarız.

8.2 Mülkiyet hakkının saklı tutulmasına konu olan mallar, teminat altına alınan alacakların tamamı ödenmeden üçüncü kişilere rehin veya teminat yolu ile devredilemez. İflas davası başlatmak için bir başvuru yapılır yapılmaz veya üçüncü şahıslar tarafından tarafımıza ait olan mallara el konulmasına yönelik herhangi bir eylem (örneğin, haciz gibi) ortaya çıkar çıkmaz alıcı bizleri yazılı olarak bilgilendirecektir.

8.3 Alıcı, aşağıdaki c) maddesi uyarınca bu yetki iptal edilmediği sürece, olağan iş akışı içinde sahiplik hakkının saklı tutulmasına konu olan malları yeniden satma ve/veya işleme yetkisine sahip olacaktır. Bu durumda ayrıca aşağıdaki hükümler uygulanır.

a) Sahiplik hakkının saklı tutulması, mallarımızın işlenmesi veya bunlarla karıştırılması veya birleştirilmesi yoluyla yaratılan ürünleri – tam değerleriyle – kapsar ve bu durumda üretici olarak kabul ediliriz. Mallarımız, üçüncü şahısların mallarıyla işlenir, karıştırılır veya birleştirilirse ve bunların mülkiyet hakkı korunursa, işlenmiş, karıştırılmış veya birleştirilmiş malların fatura değerleri oranında ortaya çıkan ürünün ortak mülkiyetini alacağız. Bunun dışında, sahiplik hakkının saklı tutulmasına tabi olarak tedarik edilen mallara ilişkin ortaya çıkan ürün için de aynısı geçerlidir.

b) Malların veya ortaya çıkan ürünün yeniden satışından doğan üçüncü şahıslar karşısındaki alacaklar, yukarıdaki fıkra uyarınca toplam veya herhangi bir ortak mülkiyet payı tutarı kadar teminat olarak tarafımıza devredilir. İşbu sözleşme uyarınca söz konusu devri kabul ediyoruz. Alıcının Bölüm 9.2'de belirtilen yükümlülükleri, devredilen alacaklar için de geçerli olacaktır.

c) Alıcı, -tarafımıza ek olarak- alacağı tahsil etme hususunda yetkili olacaktır. Alıcı bize karşı olan ödeme yükümlülüklerini yerine getirdiği, ifa ve yükümlülüklerini yerine getirme kabiliyetinde herhangi bir bozulma olmadığı sürece alacağı tahsil etmemeyi taahhüt eder ve Bölüm 9.3 uyarınca bir haktan istifade ederek sahiplik hakkını saklı tutma talebinde bulunmayız. Ancak durum böyleyse, alıcının bize temlik edilen alacaklar ve kendisine borçlu olan taraflar hakkında bilgi vermesini, alacakların tahsili için gerekli tüm ayrıntıları vermesini, ilgili belgeleri teslim etmesini ve alacaklıları (üçüncü şahısları) bilgilendirmesini talep edebiliriz. Böyle bir durumda, alıcının sahiplik hakkının saklı tutulmasına tabi malları yeniden satma ve işleme yetkisini de iptal etme hakkına sahibiz.

d) Menkul kıymetin gerçekleştirilebilir değeri, taleplerimizi %10'dan fazla aşarsa, alıcının talebi üzerine tarafımızca seçilecek teminatı serbest bırakırız.

9. Ödeme Koşulları

9.1 Faturalarımız, sevkiyat tarihi itibariyle düzenlenecek ve aksi kararlaştırılmadıkça, 30 gün içinde herhangi bir kesinti yapılmadan ödenecektir.

9.2 Kısmi talepler veya kısmi hizmetler, ayrı olarak faturalandırılacak ve her biri, genel teslimat kapsamı veya hizmetlerin kapsamından bağımsız olarak ödeme için muaccel olacaktır. Peşinatlar, kısmi teslimatlar karşılığında teslimat sırasına göre mahsup edilecektir.

9.3 Ertelenmiş ödeme yapılırsa veya ödemeler vadesinden sonra yapılırsa, vadesinden itibaren borçlanma maliyetlerimiz kadar faiz uygulanabilir. Bunun dışında ödemede gecikme olması halinde kanuni hükümler uygulanacaktır. Diğer hak talepleri söz konusu uygulama karşısında etkilenmeden kalacaktır.

9.4 Sadece ihtilaflı olmayan veya nihai ve bağlayıcı etkiye sahip yasal olarak kurulmuş olan karşı alacaklar mahsup edilebilir. Haklı gerekçelere dayanan kusur bildirimleri durumunda, ödemeler yalnızca meydana gelen kusurlarla makul ölçüde orantılı olacak şekilde durdurulabilir.

10. Dava Zamanaşımı

Mallardaki kusurlar ve yasal eksiklikler nedeniyle ve gerek sözleşme gerekse sözleşme dışı yükümlülüklerden doğan her türlü hak talebi için zamanaşımı süreleri Türk Medeni Kanunu hükümlerine ve yürürlükte olan diğer mevzuata tabi olacaktır. İşbu Sözleşme kapsamındaki mallara ve diğer konulara ilişkin herhangi bir hak talebinin, zamanaşımı süresi sona ermeden gerçekleştirilmesi gerekir.

11. İfa yeri/yetkili mahkeme/uygulanacak hukuk

11.1 İşbu Sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre yönetilecek ve yorumlanacaktır. Taraflar arasında işbu Genel Şartlar ve Hükümlerden doğan her türlü alacak, talep ve husus İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri'nin münhasır yargı yetkisinde olup, taraflar bu yetkiyi kabul ederler.

11.2 Taraflar arasındaki ilişkiler, Uluslararası Mal Satış Sözleşmelerine İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi (CISG) hariç olmak üzere, yalnızca Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre yönetilecektir.

12. Nihai Hükümler

12.1 Bu şartlar ve hükümlerden biri veya birkaçı mevzuata ilişkin bir yasağı ihlal ederse veya başka nedenlerle yasal olarak geçersizse, diğer hükümlerin geçerliliği bundan etkilenmez.

12.2 Geçersiz hükmün yerine, sözleşmenin Taraflarının ekonomik çıkarlarına ve olası niyetlerine mümkün olduğunca yakın bir düzenleme, diğer genel hüküm ve koşullar da dikkate alınarak kabul edilmiş sayılacaktır. Aynı durum, işbu Genel Şartlar ve Hükümlerde bir boşluk söz konusu olduğunda da geçerli olacaktır.

12.3 Taraflardan hiçbiri, öncesinde diğer Tarafın yazılı iznini almadan işbu Sözleşmeyi veya herhangi bir bölümünü terk edemez, devir veya temlik edemez veya alt kiraya veremez. Taraflardan hiçbiri böyle bir rıza vermekle yükümlü olmayacaktır.

13. Yazılı Olma Şartı

Satın alma sözleşmesine ilişkin herhangi bir tadil, yalnızca yazılı olarak yapılması durumunda geçerli olacaktır. Yazılı olma şartı, yazılı olma şartından feragat edilmesi durumunda da gerekli olacaktır.

Hamberger Turkey Yapı Gereçleri Anonim Şirketi 2022

Farbverlauf